Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.
W owym czasie:
Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”.
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.

Rozważanie

Bóg w Swojej hojności posyła Swojego Syna, który w Mocy Ducha wychodzi na spotkanie każdego człowieka. On ma Moc, która może przemienić wszelką boleść, smutek, cierpienie. Jezus jest otwarty na każdego człowieka i z każdym chcę się bardzo spotkać. Każdego z nas może wyzwolić z niewoli, przywrócić właściwe patrzenie, ubogacić życie Swoją Obecnością. Gdy człowiek prawdziwie przyjmie Jezusa, jako swojego Pana i Zbawiciela, to doświadczy przemiany życia i stanie się Świadkiem Bożej Miłości.

Zauważmy, jak bardzo Pan Bóg nas ukochał, dał nam Swojego Ducha, zaufał bezgranicznie. To przypomnienie powinno w nas zrodzić postawę wdzięczności. ale też działania. Warto zadać sobie pytanie - w jaki sposób mam służyć drugiemu człowiekowi? Czym mogę się podzielić, aby świat stał się choć o drobinę lepszy? To dobro, którym Pan Bóg nas obdarował zarówno osobiście, jak i przy pomocy Swoich sług, my winniśmy dalej kontynuować.Niech Moc i Miłość Jego Imienia rozszerza się w naszych rodzinach, otoczeniu, aż po krańce świata.

Modlitwa

Duchu Święty, proszę Cię, dzięki doświadczeniu Twojego działania w moim życiu, naucz mnie żyć w Twojej Mocy. Spraw, abym niósł Dobrą Nowinę, aby moje słowa, obecność oraz czyny wprowadzały Boży Pokój w moim otoczeniu.